Посада: Старший викладач
Наукова ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук
Захист дисертацій: Захист відбувся 15 червня 2011 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.10 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова за адресою: вул. Пирогова, 9, М. Київ, 01601. Тема дисертації: «Психологічні особливості особистісної саморегуляції у підлітковому віці».
Наукова та педагогічна діяльність: З 1 лютого 2006 року по 1 листопада цього ж року працювала в Районній Психолого-медико-педагогічній консультації (в Переяслав-Хмельницькому) – психологом, та з 1 вересня цього ж року в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди – викладачем кафедри психології де і по сьогоднішній день працюю. 
Дисципліни, які викладає: Експериментальна психологія і Основи психологічних досліджень, Психологія сім’ї, Етика і психологія сімейного життя, Психолого-педагогічна експертиза, Психологія реклами та дизайну, Загальна психологія, Психологія вищої школи, Юридична психологія, Психологія депривації, Діагностика та корекція затримки психічного розвитку.
Коло наукових інтересів: Виховання особистості в різних умовах соціалізації. Експериментальне вивчення особистості. Саморегуляція зростаючої особистості.
Основні публікації:
1. Чижма Д.М. Саморегуляція у духовно-моральному становленні підлітка   / Чижма Д.М. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Вип. 41. Серія: психологічні науки: зб. наук. пр. у 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2006. – Вип. 41. – Т. 2. – С. 173-176. 
2. Чижма Д.М. Саморегуляція як механізм диференціації поведінки в підлітковому віці / Чижма Д.М. //Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – Вип. 10. - С. 240-242. 
3. Чижма Д.М. Аналіз теоретичних підходів до проблеми саморегуляції особистості / Чижма Д.М. //Актуальні проблеми психології. Том X. Випуск 4. / За ред. Академіка С.Д.Максименка. – К.: Главник, 2008. – C. 333-339.
4. Diana Chyzhma. Analysis of scientific approaches to the problem of self – regulation of a person / Diana Chyzhma // Theory for practice in the education of contemporary society. 4-th Іnternational   Scientific Conference. Riga, 2008. – Р. 420-423.
5. Чижма Д.М. Рефлексія в особистісній саморегуляції поведінки підростаючої особистості / Чижма Д.М. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. - №26 (50). – Част. ІІ.- С. 161-168.
6. Чижма Д.Н. Целенаправленность как компонент личностной саморегуляции в подростковом возрасте / Чижма Д.Н. // Понимание в коммуникации: [сб. статей] / Составитель Е.Г.Борисова. – М.: МГПУ, 2009. –Т.1.-  С. 274-281.
7. Чижма Д.М. Психологічні особливості мотивації досягнення та цілеспрямованості як структурних компонентів особистісної саморегуляції /Чижма Д.М. // Український науковий журнал «Освіта регіону». – Рівне, 2010. -№1. - С.128-131. 
8. Чижма Д.М. Рефлексія як компонент  особистісної саморегуляції у підлітковому віці / Чижма Д.М. //Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – Вип. 19. - С.346-352.
9. Чижма Д. М. Особистісна саморегуляція та її розвиток у підлітків / Чижма Д. М. //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – Том ХІ. – Соціална психологія. – Вип. 6. – Книга ІІ. – С.463-473.
10. Чижма Д. М. Наукові підходи до проблеми волі / Чижма Д. М. // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Вітчизняна наука на зламі епох; проблеми і перспективи розвитку». Україна. Переяслав-Хмельницький. 14-16 червня 2013 р.
11. Чижма Д. М. Саморегуляція як структурний компонент особистості / Чижма Д. М. // Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Вітчизняна наука на зламі епох; проблеми і перспективи розвитку». Україна. Переяслав-Хмельницький. 14-16 червня 2013 р.