Посада: Професор, завідувач кафедри психології
Наукова ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, професор
Захист дисертацій: 1991 р. ДПУ імені Драгоманова. Тема: (19.00.07  педагогічна та вікова психологія).
Стажування: 2008 р. м. Ялта, «Глибинна психокорекція та психотерапія» (Авторська школа Т. С. Яценко, 72 години).
Дисципліни, які викладає: Основи психоконсультування, психотерапія, глибинна психологія, актуальні проблеми теоретичної психології, .
Коло наукових інтересів: Психологія соціальної деривації і особистості, наукові підходи до сучасного кризового питання.
Основні публікації:    
1. Соціально-психологічні фактори ставлення старшокласників до учіння. Дис. на  здоб. н.ст. к.психол.наук, за сп. 19.00.07.  педагогіча та вікова психологія..К., 1991.  140с.
2.  Ставлення учнів до навчання: спецкурс для студентів психологічних відділень.  Переяслав-Хмельницький, 1992.  24с (у спів.)
3. Громадянська позиція і професійна етика в діяльності психолога // Ціннісні орієнтації в громадянському становленні особистотсі. Науково-методичний збірник. – Дрогобич: “Відродження”, 1998. – С.175-178.
4.  Соціально-психологічні аспекти процесу адаптації учнів: навчально-методичний посібник.  К.: УДПУ ім.Драгоманова, Переяслав-Хм. ДПІ ім.Сковороди, 1997.  180с. (у спів.).
5. Соціально – психологічні особливості готовності майбутніх вчителів до практичної діяльності. Психологія. Збірник наукових праць. Випуск 2.  К.: НПУ ім. Драгоманова, 1998. с.109 – 113 ( у співавт.).
6. Особистість в умовах соціальної депривації //Педагогічні ідеї А.С.Макаренка й сучасність: проблеми та перспективи. Зб.наук.праць. – Переяслав-Хм.,1999. – с.235 – 239.
7. Актуальні проблеми та перспективи підготовки практичних психологів.  Психологія. Збірник наукових праць.  Випуск 4 (7). – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 1999. – С.219-224.
8.  До  проблеми  гуманізації   підготовки   практичних   психологів / Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Зб. статей. Ч.2. К.: Пед. преса, 2000. – С.209-213.
9.  Становлення   особистості   в   умовах        дефіциту   спілкування // Гуманітарний вісник  Переяслав-Хмельницького  державного педагогічного інституту імені Г.С.Сквороди: Науково-теоретичний  збірник. Випуск 1. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – С.112-116.
10.  Дослідження психічного здоров’я дошкільнят: Методичні рекомендації. – Переяслав-Хмельницький, 2000. – 56 с.
11.  Вплив довготривалої госпіталізації на прояви агресивності онкохворих дітей. Наукові студії із соціальної та політичної психології. Збірник статей.  – К., 2000. – Вип.4 (7).  С.148-156. 
12. Невротичні зрушення в дітей як наслідок переживання тривалої соціально-психологічної депривації // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С.Сквороди: Науково-теоретичний  збірник.. – Переяслав-Хмельницький, 2001. – Вип.2.  С.139-145.
13. До проблеми надання психологічної допомоги депривованій особистості. Психологія. Збірник наукових праць.  К.:НПУ, 2002.  Вип.18. С.31 – 35.
14.  Професійна підготовка практичних психологів до роботи з онкохворими дітьми //Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: . Т.4. Міленіум, 2002.
15.  Особливості соціалізації депривованої особистості. //Вісник ХДПУ.- Харків, 2003.- Вип.10.  С.202-208.
16. Етичні засади в діяльності практичного психолога // Світло.  К., 2002.
17. Основи психологічного консультування: навчальний посібник.  К : МАУП, 2004.  150с. (у спів. з Ткач Р.М.).
18.  Психосоціальні аспекти емоційної регуляції депривованих підлітків. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2005.  Вип. 6. С. 161-165.
19.  Внутрішні конфлікти особистості та їх подолання у період соціально-політичної кризи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – Львів, 2012.  Вип.2 (1).  С.382- 389.
20. Особливості розвитку самоставлення у ранній юності / Г.О.Хомич, С.І.Каталійчук. // Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія.  К.,2013.  Вип.6 (2).  С.409-416.
21. Прагнення до ризику та його наслідки у підлітковому віці / Галина Хомич, Анастасія Кошельник  // Туризм і краєзнавство. Збірник наукових праць.- Переяслав-Хмельницький, 2013. – С.489-494.
22. Спеціальні сфери консультування / Консультативна психологія за редакцією Булах, Кузьменко, Київ, 2012 р