Посада:  старший викладач
Наукова та педагогічна діяльність: 1987 – 1990 рр. – викладач Миколаївського КОФ КДІК ім. О. Є. Корнійчука, м. Миколаїв.
1990 – 1994 рр. – аспірант кафедри педагогіки та психології КДІК ім. О. Є. Корнійчука, м. Київ.
1993 – 1996 рр. – ректор і провідний викладач Відкритого Університету Людини при КНУК і мистецтв, м. Київ.
1995 – 1996 рр. – доцент кафедри загальної та військової психології КВГІ, м. Київ.
1996 – 1997 рр. – організатор, викладач і керівник відділу ПДО КНУК і мистецтв по перепідготовці фахівців зі спеціальності «Культуролог – валеолог».
1996 – 1999 рр. – старший викладач кафедри педагогіки та психології, заступник декана факультету народної творчості  КНУК і мистецтв, м. Київ.
1998 -1999 рр. – організатор, викладач і керівник навчально-оздоровчого курсу «Основи антопокосмології» при Українському Центрі духовної культури, м. Київ.
2002 – 2004 рр. – доцент, заступник завідувача  кафедри практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
З 2005 року і по цей час - старший викладач кафедри психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Має фахові спеціальності: практичний психолог, культуролог-валеолог, журналіст, біоенерготерапевт, психокоректор.  
За період викладацької діяльності (1987 – 2013 рр.) розробив і викладав наступні дисципліни: конфліктологія, основи психокорекції,  геронтопсихологія, психотерапія, психологія управління, актуальні проблеми теоретичної психології, психологія творчості, соціальна психологія, психологія шлюбу і сім’ї, психологія стресу, парапсихологія і біоенерготерапія.
Стажування: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут соціології, психології та управління, Кафедра соціальної психології та психотерапії (квітень – травень 2012 р.).
Дисципліни, які викладає: Антропологія, психічна саморегуляція, історія психології, психологія особистості, зоопсихологія та порівняльна психологія, психологія статі та сексуальності, етнопсихологія, реабілітаційна діяльність психолога, психологія життєвих криз, психологія ораторського мистецтва.
Коло наукових інтересів: Комплексне вивчення людини, техніки саморегуляції, парапсихологічна терапія, розвиток екстрасенсорних здібностей.
Основні публікації: За час викладацької діяльності опубліковано 22 наукові статті у фахових виданнях.
1. Антропологізація навчального процесу як умова самопізнання і формування планетарного мислення // Матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тематичний випуск « Ідеї В. І. Вернадського». – Кременчук, 2007.
2. Людинознавство – пріоритетний курс в системі вищої педагогічної освіти // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць. – К: Главник, 2008.-Том X, Вип. 4,-с. 311-319.
3. Ходан В.П. Порівняльний аналіз містичного досвіду Григорія Сковороди із засад парапсихології // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 244 – 251.
4. Ходан В.П. Активна і пасивна саморегуляція як шлях до міцного здоров’я і розкриття космічної свідомості // Гуманітарний вісник ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 21. – С. 401 – 407.
5. Ходан В.П. Трансценденція свідомості в психотерапії // Гуманітарний вісник ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – С. 487 – 492.
6. Ходан В.П. Парапсихологічна терапія в попередженні хвороб ноогенної симптоматики // Науковий часопис  НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 12: Психологічні науки: зб. наукових праць. – К: НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2012. – № 37 (61). – С. 241 – 245.
7. Ходан В.П., Богуш В.М. Комп’ютерна та інтернет залежність як хвороба ХХІ століття // Науковий часопис  НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 10: Психологічні науки: зб. наукових праць. – К: НПУ імені Н. П. Драгоманова, 2012. – С. 255 – 262.
8. Ходан В.П. Психотерапевтична допомога клієнтам, які опинилися у стані дистресу// Гуманітарний вісник ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 30. – С. 528 – 532.
9. Ходан В.П. Запобігання Інтернет залежності людини в процесі реалізації концепції неперервної освіти // матеріали Міжнародного кримського педагогічного конгресу,  К. : Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 112 – 118.
10. Ходан В.П. Практикум з антропології: Навч. посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 426 с.
11. Ходан В.П. Юнгівське тлумачення психологічної трансцендентної функції // Гуманітарний вісник ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 30. – С. 533 – 538.