Посада: доцент
Наукова ступінь та вчене звання: Кандидат психологічних наук, доцент
Захист дисертацій: Захистила дисертацію на тему «Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку» зі спеціальності 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» 18 червня 2008 року.
Наукова та педагогічна діяльність: У 1982, після закінчення Переяслав-Хмельницького педагогічного училища, працювала у дошкільних навчальних закладах м.  Переяслав-Хмельницький Київської обл. та м. Гребінка Полтавської обл. на посаді вихователя. У  1989 році закінчила КДПІ ім. О.М.Горького, де отримала кваліфікацію викладача педагогіки і психології дошкільної, методиста по дошкільному вихованню. З 1989 року працювала у редакції газети «Вісник Переяславщини» коректором. У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» працює з 1993 року.
Стаж педагогічної роботи – 27 років, в тому числі у ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» –  22 роки.
Стажування: Інститут проблем виховання АПН України, 2007 рік; бакалавр психології, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2010 рік. 
Дисципліни, які викладає: Забезпечує викладання курсів «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Соціальна психологія», «Психологія мас», «Основи дефектології»
Коло наукових інтересів: У коло інтересів входять проблеми психології дитини та психології розвитку особистості на різних вікових етапах.
Основні публікації:    
Має 35 наукових та навчально-методичних публікацій, в тому числі 1 посібник з грифом МОН України.
Розвиток особистості дитини у ранньому віці /Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – С. 109-113.
Допоможемо дитині раннього віку зростати самостійною   //Дошкільне виховання. – 2006. –  № 11. – С. 7-9.   
Специфіка роботи психолога в дошкільному навчальному закладі. /Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди”: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 79-83.
Особливості взаємодії дитини й дорослого на ранніх етапах розвитку в зарубіжних дослідженнях /Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2007. – Випуск 12. – С. 128-133.
Чинники становлення самостійності дитини перших трьох років життя /Актуальні проблеми психології. Том Х. Випуск 3./ За ред.академіка С.Д.Максименка. – К.: Главник, 2008. – С.186-193.
Роль спілкування у становленні самосвідомості дитини раннього віку / Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Випуск 15. – С.77-80
Програми з курсів «Основи дефектології», «Дитяча психологія»Розділи у навчальному посібнику з грифом МОН України. Збірник навчальних програм з основних психологічних дисциплін: кредитно-модульна система у вищому педагогічному навчальному закладі. –Переяслав-Хмельницький, 2009. – С.65-112. 
Соціально-психологічні особливості розвитку особистості на етапі дошкільного дитинства/Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім..Т.Г.Шевченка. Випуск 74. Серія: психологічні науки: Збірник наукових праць: у 2-х томах. – Чернігів: ЧДПУ, 2009. – Вип.74. – Том 1. – С.141-146. 
Віково-статеві модифікації прояву самостійності у дітей раннього віку/Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка ААПН України / За ред.. С.Д.Максименка, Л.А.Онуфрієвої. – Випуск 9. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – С.186-196 
Програма курсу «Психологія мас»/Психологія: комплекс типових навчальних програм з професійної та особистісно орієнтованої підготовки бакалаврів: збірник навчальних програм. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – С.179-194.
Теоретичні аспекти розвитку професійних досягнень майбутніх психологів/Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Випуск 25. – С.473-477. (у співавторстві) 
Психолого-педагогические средства оптимизации самостоятельного поведения ребенка раннего возраста/Личность и общество: проблемы взаимодействия: материалы VI Международной научной конференции /Челябинский филиал Университета РАО, 25 апреля 2013 г. – Челябинск: Издательский дом «Монограф», 2013. – С.73-78.